FAQ en Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je onze Algemene Voorwaarden en antwoorden op veel gestelde vragen. Deze pagina is bijgewerkt op 14 januari 2024.

Vragen over én rond je inschrijving als student/cursist aan de Tinley Academie

Is er een minimum vooropleiding en/of leeftijd als je wilt studeren aan de Tinley Academie?

Er zijn geen toelatingsvoorwaarden vereist voor wat betreft het Nederlands Onderwijssysteem om deel te kunnen nemen aan een cursus of opleiding aan de Tinley Academie. Bij elke cursus kun je lezen wat het onderwijsniveau is waarop wordt lesgegeven. Sommige modules of cursussen moeten in een bepaalde volgorde gevolgd worden, dan wordt er een vooropleiding gevraagd. 
Ook hanteren we géén minimum leeftijd waarop deelgenomen kan worden. 

Kan ik inschrijven voor de hele opleiding in plaats van per module?

Ja. Lees daarvoor wel de voorwaarden goed na. Zie ook verder op deze pagina onder kopje:  betalen van je studie.

Hoe kan ik me inschrijven?

 • Inschrijving vindt plaats door middel van een digitaal inschrijvingsformulier, welke te vinden is op de website www.tinleyacademie.nl. 
 • Door de inschrijving verklaar je je akkoord met de hier genoemde voorwaarden en bepalingen.
 • Tevens verklaar je hiermee op de hoogte te zijn van – en daarmee te voldoen aan – de benodigde vooropleiding(en) voor de cursus waarvoor wordt ingeschreven. Mocht na inschrijving op enig moment blijken dat je niet aan de vereiste vooropleiding(en) voldoet, dan is Tinley Academie bevoegd je aanwezigheid op de leslocatie te weigeren, dan wel je weg te geleiden. Daarnaast zal een bedrag van €95,- verrekend worden wegens administratiekosten en onkostenvergoeding. 
 • Toelating tot een cursus geschiedt op volgorde van binnenkomst van het inschrijvingsformulier.
 • Nadat Tinley Academie je inschrijvingsformulier heeft ontvangen, krijg je een automatische ontvangstbevestiging per e-mail. Dit is géén bewijs van deelname. De inschrijving verplicht de student tot betaling van het cursusgeld, ook als deze automatische ontvangstbevestiging niet zou zijn ontvangen.
 • Ongeveer 2 weken voor aanvang van de cursus krijg je de definitieve bevestiging toegestuurd, tenzij je na die termijn hebt ingeschreven. 
 • De inschrijving wordt gesloten op het moment dat het maximale aantal studenten -30-, tenzij anders vermeld, is bereikt.
 • Wanneer een cursus voor jou geen doorgang kan vinden, ontvang je hiervan bericht. Indien je dat wenst, kun je je op een wachtlijst laten plaatsen. 

Als ik inschrijf voor een hele opleiding moet ik dan de modules in chronologische volgorde doorlopen?

Nee, dat is niet altijd nodig. Tenzij er voor een module een vereiste vooropleiding wordt genoemd. Dit kun je nalezen op de desbetreffende module pagina. 

Ik heb een vaste baan. Kan ik dan wel aan de stage-eisen voldoen

In de laatste module van een opleiding tot gedragstherapeut zit een praktijkperiode waarin je, onder supervisie van de opleiding, dieren met probleemgedrag bezoekt en behandelt. Deze stage is geen aaneengesloten werkperiode, je kunt in je eigen tijd en in overleg met de opdrachtgevers de consulten inplannen. In de opleiding tot kynologisch instructeur zijn de praktijkopdrachten (met eventuele stage) ook zelf in te delen.

Bij de studie/cursus waar ik interesse voor heb staan nog geen data. Zijn die dan wel al bekend?

De website van de Tinley Academie geeft een overzicht van alle geplande modules. Staat het nog niet op de website, dan is de module/cursus nog niet gepland. Over het algemeen worden de modules 1 van alle opleidingen tweemaal per jaar gegeven. De overige worden meestal éénmaal per jaar gepland.

Zijn koffie, thee, lunch en eventueel avondeten op de leslocatie verkrijgbaar?

Op al onze leslocaties is koffie en thee te koop. Wat betreft lunch, dit kan je nakijken bij de informatie over de leslocaties.

Mag ik mijn eigen huisdier meenemen?

Omdat sommige docenten hun eigen hond, kat of andere diersoort meenemen voor lesdoeleinden is het meenemen van huisdieren niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. Ongeacht of de leslocatie dit wel of niet toestaat. Zonder toestemming kan je de toegang tot de les ontzegd worden. Dit laatste geldt niet voor officiële hulphonden en blindengeleidehonden in functie, maar ook dan willen we dat je dit eerst aan ons doorgeeft zodat de docent de mogelijkheid heeft zich voor te bereiden. Bij hondencursussen kan gevraagd worden of een aantal studenten een hond meenemen. Dit zal van te voren geïnventariseerd worden in de klas.

Adreswijzigingen

Om je tijdens je studie op de hoogte te houden van recente ontwikkelingen, is het nodig dat de studentenadministratie beschikt over de juiste adresgegevens (privé en/of werk). Mochten je gegevens op een later tijdstip nog veranderen, vergeet dit dan niet aan Tinley Academie te melden door het formulier voor adreswijziging en/of emailwijziging in te vullen (te vinden in de voetnoot).

Betalen van je studie

Krijg ik een factuur?

 • De factuur wordt automatisch per mail gestuurd, zodra je je hebt ingeschreven.
 • Moet er toch vooraf een factuur gestuurd worden, omdat bijv. de werkgever betaalt en je kunt dit niet declareren, dan kun je dit aanvragen in een mail naar student@tinleyacademie.nl.
 • Tinley Academie is gerechtigd studenten die het cursusgeld niet of niet tijdig betalen van deelname uit te sluiten.
 • Alle tot inning van de achterstallige bedragen gemaakte kosten komen ten laste van de nalatige student c.q. de werkgever die de betalingsverplichting op zich heeft genomen of heeft overgenomen.
 • Mocht de student en/of de werkgever nalatig blijven, dan kan Tinley Academie van haar bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst en vordering van schadevergoeding gebruik maken.
 • ​Als de werkgever zijn betalingsverplichting niet nakomt of verklaart daartoe niet meer bereid te zijn, kan de student de overeenkomst op eigen naam en voor eigen rekening voortzetten. 

Waarom staat er geen BTW op de factuur?

 • Tinley Academie is geregistreerd als kort beroepsonderwijs door het CRKBO en zodoende vrijgesteld van BTW.

Op welke wijze kan ik betalen?

 • Je kunt gelijk bij inschrijven via Ideal betalen, en uiterlijk 2 weken na je inschrijving via bank of Ideal. Als je niet op tijd betaald zetten we je onderaan de lijst van aanmeldingen. Daarmee loop je het risico dat je uiteindelijk niet kan deelnemen aan een opleiding of cursus terwijl de betalingsverplichting er wel is.

Kan ik in termijnen betalen en hoe werkt dat?

Bij inschrijving kan om een betalingsregeling worden verzocht. 

 • Bij een standaard termijnbetaling betaal je afhankelijk van of je in 2,3  of 4 maanden betaald respectievelijk € 25,00. € 30,00 of € 35,00  administratiekosten bovenop het les/examengeld. Het totale bedrag mag je dan in 2, 3 of maximaal 4 op éénvolgende, maandelijkse termijnen betalen. Na inschrijving en de wettelijke opzegtermijn van 14 dagen voldoe je binnen 1 maand na inschrijven de eerste betaling. Daarna betaal je in 1 of 2 keer het resterende bedrag. Vermeld bij betaling je factuurnummer (staat op je kopie) en de hoeveelste betalingstermijn het is.  Je krijgt pas een bewijs van deelname of een bewijs van slaging  voor examen als je alle kosten hebt voldaan. 
 • Bij uitzondering kan een afbetalingstermijn op maat gemaakt worden. Kosten hiervoor zijn tussen de € 45,00 en € 75,00 euro. De overeengekomen afspraken worden schriftelijk vastgelegd en zowel door Tinley Academie als de student ondertekend. Wil je een afbetaling op maat dan is een minimum aflossing van € 100,00 per maand verplicht. Je krijgt pas een bewijs van deelname of een bewijs van slaging  voor examen als je alle kosten hebt voldaan.  

​Voor meer informatie over termijnbetaling kun je mailen naar student@tinleyacademie.nl 

Korting op studiekosten bij betaling ineens van de hele studie.

 • Wanneer studenten er voor kiezen om de betaling voor een volledige opleiding, die uit minstens 3 modules bestaat,  in één keer te voldoen, krijgen zij op het verschuldigde studiegeld een korting van 10%. De korting is niet geldig op facultatieve lesdagen
 • De opleiding dient in dit geval binnen 5 jaar te zijn afgerond.
 • Het is toegestaan om eerst de 1 daagse cursus  van de betreffende opleiding te volgen als oriëntatie/kennismaking tegen normaal tarief, alvorens aan te geven dat je in aanmerking wil komen voor dit kortingstarief.
 • In alle andere gevallen, bijvoorbeeld na het volgen van de eerste volledige module, vervalt deze mogelijkheid van 10% korting.
 • Daarnaast komt deze korting te vervallen in het geval van voortijdige beëindiging. 
 • Bij annulering van de opleiding als er in 1 keer betaald is bedragen de administratiekosten €35,00 euro. Na annulering is het niet mogelijk om nogmaals een opleiding in 1 keer te betalen

Kosten bij gedeeltelijke vrijstelling

 •  Studenten die op basis van een vrijstelling alleen examen doen, ontvangen een rekening voor de administratiekosten, het examengeld en de verplichte lesmap. Het betreffende bedrag dient binnen de op de factuur vermelde termijn, te worden voldaan

Annuleren of doorschuiven van een studie en de kosten hiervan

Ik heb voor een hele opleiding in 1 keer ingeschreven en betaald. Kan ik dan nog een gedeelte annuleren?

 • Alleen in geval van ziekte of ongeval kan restitutie van cursusgelden worden verkregen bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst, mits er sprake is van inschrijving voor een volledige opleiding.
 • In dit geval dient binnen 20 dagen na annulering een doktersverklaring te worden overgelegd. Na ontvangst van de doktersverklaring wordt 2/3 van het cursusgeld geretourneerd, eventueel verminderd met een evenredig deel van het cursusgeld voor reeds gevolgde cursusdagen.
 • In alle andere gevallen is geen restitutie van het cursusgeld mogelijk. Door het overlijden van een student wordt de overeenkomst ontbonden. De bovenstaande regeling betreffende reeds betaald cursusgeld is hierbij van toepassing.

Ik heb ingeschreven voor een cursus/module en wil annuleren. Kan dat?

 • Binnen de wettelijke termijn van 14 dagen na inschrijven kun je kosteloos annuleren gebruik hiervoor wel het annuleringsformulier
 • Wanneer je ten minste 7 weken vóór de eerste cursusdag opzegt, wordt alleen € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht.
 • Bij opzegging minder dan 7 weken vóór de eerste cursusdag is de helft van het cursusgeld én €25,00 aan administratiekosten verschuldigd.
 • Bij opzegging minder dan 10 dagen vóór aanvang van de eerste cursusdag is 75% van het cursusgeld én €25,00 aan administratiekosten verschuldigd.
 • Alleen in het geval dat de student is gezakt voor zowel het examen als het herexamen van een voorgaande module, mag de inschrijving kosteloos worden geannuleerd of worden verschoven naar een andere startdatum.
 • Wanneer je tijdens de cursus opzegt, is geen restitutie van het cursusgeld mogelijk.
 • Tinley Academie accepteert vervangers voor reeds ingeschreven studenten. Een vervanger kan echter pas na overleg met Tinley Academie worden voorgedragen. De oorspronkelijk ingeschreven cursist (dan wel zijn werkgever) blijft voor het geheel aansprakelijk voor de betaling van de factuur, ook indien de in de plaats gestelde cursist in een andere categorie valt dan de oorspronkelijke cursist

Ik wil de cursus omboeken naar een ander jaar/datum kan dat? En wat zijn de kosten?

 • In overleg met de studentenadministratie kan er, maximaal 2 keer, omgeboekt worden naar een andere datum.
 • De kosten voor omboeken bedragen de eerste keer € 25,00. 
 • Wil je daarna nog een keer dezelfde studie verplaatsen dan zijn de kosten € 50,00.
 • Wil je daarna alsnog annuleren dan ben je daarvoor de geldende annuleringskosten verschuldigd plus (een deel van) het studiegeld.

Kan Tinley Academie een cursus of opleiding annuleren?

 • Tinley Academie behoudt zich het recht voor een cursus of opleiding te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn ontvangen.
 • Mocht een cursus vol zitten  dan wordt er geselecteerd op volgorde van reeds betaalde inschrijving, tenzij anders vermeld.
 • Wanneer een cursus geen doorgang kan vinden, ontvang je hiervan bericht. Daarnaast zal, als je dat wenst, volledige restitutie plaats vinden van lesgeld dat reeds is betaald voor de betreffende cursus.
 • Uiterlijk twee weken voor aanvang van de opleiding ontvang je bericht of de opleiding voor jou doorgang zal vinden

Eventuele extra kosten tijdens je studie

Literatuur

Naast het lesmateriaal wat bij de module/opleiding hoort kan het zijn dat er literatuur wordt aanbevolen of verplicht wordt. Deze literatuur is niet inbegrepen in de prijs van de cursus. Bij elke module staat duidelijk vermeld of er bijkomende kosten zijn.

Certificaat van deelname aanvragen na de daarvoor gestelde tijd

Je krijgt automatisch een bewijs van deelname als je het presentie/evaluatieformulier invult op de (laatste) cursusdag. Doe je dit niet en moeten we achteraf opnieuw een bewijs van deelname voor je aanmaken dan rekenen we daar € 10,- voor.

Lesmap niet downloaden binnen de tijd van 4 weken

Je kan binnen 4 weken je lesmap downloaden. Indien je dat niet doet en we moeten een nieuwe downloadlink voor je aanmaken dan rekenen we daar € 10,- voor.

Opvragen van een kopie certificaat/cijferbrief of diploma

Het opvragen van een kopie van een certificaat/cijferbrief/diploma kost € 10,-

Inhalen van een lesdag

Als een lesdag wordt verschoven communiceren wij dat tot 24 uur voor aanvang via het Platform, binnen 24 uur sturen wij een SMS of een WhatsApp. Als je zelf verhinderd bent en dit voor aanvang van de les aan ons doorgeeft kun je de lesdag op een ander moment gratis inhalen. Bij geen bericht rekenen we administratiekosten van € 25,00 bij het inhalen van een lesdag. 

Platform en website voor studenten

Voor wie is het platform en welke informatie kun je daar vinden?

 • Tinley Academie heeft een platform, www.tinleyacademieplatform.nl  dat toegankelijk is voor studenten die een meerdaagse opleiding of cursus volgen. Er worden inhoudelijke zaken vermeld; je kunt de lesmap downloaden, aanvullende info bekijken en codes vinden van lessen die tevens online gevolgd kunnen worden. Ook is er een 'social media' gedeelte waar je met medestudenten en docenten van gedachten kunt wisselen.

Ik volg een ééndaagse cursus/workshop waar kan ik dan de informatie vinden?

Ook voor cursisten van een 1 daagse cursus is er het tinleyacademieplatform

Waar kan ik uitleg vinden over hoe het Tinleyacademieplatform werkt?

Op de pagina instructievideo's staan er ook diversen over het platform

Lesmateriaal

Wanneer ontvang ik het lesmateriaal op papier en wanneer digitaal?

 • Iedere deelnemer ontvangt het digitale lesmateriaal (pdf), ongeveer een week voor aanvang.
 • Alleen wanneer een module/opleiding wordt afgerond met een examen is er ook een papieren lesmap op leslocatie beschikbaar voor elke deelnemer.
 • Nascholingen en cursussen zonder examen, zowel online te volgen als op locatie, ontvangen alleen digitaal lesmateriaal.

Toelichting op procedure lesmateriaal

 • Bovenstaande procedure hebben wij zorgvuldig bekeken en rekening gehouden met milieu, kosten, tijd, mogelijkheden in logistiek, onderwijs met en zonder examen én de wijze van aanbieden van lesmateriaal op het leerrendement.
 • ​Ongeveer een week voor aanvang heeft iedere deelnemer een link naar de digitale lesmap (pdf document). De download-link staat op het platform (e-learning) of op studienet, bij lessen zonder toegang hiertoe krijgen de cursisten de link per mail in de bevestiging toegezonden.
 • Schrijft een deelnemer zich in voor een nascholing/cursus zonder examen? Dan ontvangen deelnemers alleen digitale lesmap. 
 • Als een cursus/module/opleiding mét examen uitsluitend online gegeven wordt, dan krijgen deelnemers een papieren lesmap zonder verdere bijbetaling thuisgestuurd.
 • Als een cursus/module/opleiding mét examen zowel op locatie als online wordt aangeboden dan krijgen deelnemers de papieren lesmap alleen op locatie aangeboden. 
 • De papieren lesmap is tijdens de lesdagen van de hele cursus/module op de locatie beschikbaar en de periode daarna alleen in overleg af te halen.

Nederlandse of Engels taal

Onze lessen zijn in het Nederlands. Het bijbehorende lesmateriaal in de lesmap is in de meeste gevallen ook Nederlands. Bij een aantal modules, met name modules op HBO werk- en denkniveau, kan verplichte literatuur of wetenschappelijke artikelen in het Engels worden aangeboden. 

Presentie en absentie

Verplichte aanwezigheid

Om examen te mogen doen of een bewijs van deelname te krijgen, moet je voldoende aanwezig zijn geweest. Om dit te controleren, zal er iedere lesdag gevraagd worden een presentielijst in te vullen. De minimale presentie-eis staat vermeld bij de module/cursus die je volgt, bijvoorbeeld "2 van de 3 lesdagen aanwezig". Echter in sommige gevallen is het geheel bijwonen van die specifieke dag een eis (met name bij de praktijklessen is dit beschreven).

Inhalen

Bij afwezigheid ben je zelf verantwoordelijk om eventuele huiswerkopdrachten en/of lesmateriaal via een medestudent in bezit te krijgen. Wanneer je een verplichte lesdag mist, neem dan zelf contact op met het studentenloket om inhalen te bespreken. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn, zie Kopje 'Extra kosten'. 

Ziek of afmelden

Wanneer je een lesdeel mist die niet verplicht is en voldoende present bent geweest, is het niet noodzakelijk om een mail te sturen naar het studentenloket om je ziek / afwezig te melden. In een aantal gevallen willen we wel graag een afwezigheidsmelding:

 • wanneer je ingedeeld bent voor een praktijkonderdeel en er op je gerekend wordt
 • wanneer het een verplichte lesdag is en je wilt deze inhalen

Examenreglement

Voorwaarden voor deelname aan een examen

 • Voldoende aanwezig zijn geweest op de lesdagen (verschillend per opleiding).
 • De (eventuele) huiswerkopdrachten gemaakt en ingeleverd hebben.
 • Voldaan hebben aan alle betalingsverplichtingen, zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden van Tinley Academie.
 • ​​Oefen het digitale proefexamen op eigen apparaat (vereiste)

Digitaal examen: hoe werkt dat

 • ​Per 1-1-2020 worden alle examens bij Tinley Academie digitaal afgenomen.
 • Afhankelijk van het soort examen zal dit thuis via Zoom of op locatie (beiden onder supervisie van examinator) plaatsvinden
 • Van de student wordt verwacht dat hij/zij zich voorbereid. Er is een instructieformulier, een instructievideo en een proefexamen zodat je je apparatuur een computervaardigheden kunt testen. Deze zijn allemaal te vinden in de bijbehorende E-learning op Tinley Academie Platform.
 • Examen op locatie: van student wordt verwacht dat hij/zij zelf een opgeladen laptop of tablet meenemen waarop het examen onder supervisie gemaakt kan worden op locatie. Van stroompunten kan geen gebruik gemaakt worden.
 • Examen thuis: van student wordt verwacht dat hij/zij inlogt in Zoom en tijdens het examen via de webcam in beeld blijft.

Locatie en tijden van examen

 • Sommige examens zijn op locatie, andere examens doe je thuis via Zoom.
 • Het examen op locatie wordt meestal afgenomen op dezelfde locatie als de lessen. Dit kun je in het rooster vinden in de lesmap.
 • De tijdsduur van het examen is afhankelijk van de cursus/module. Deze informatie staat onder je rooster in de lesmap.
 • Je kunt direct na afloop naar huis. Wanneer je klaar bent, mag je op zijn vroegst 45 minuten na aanvang van het examen zo geruisloos mogelijk het lokaal verlaten (tenzij examinator anders beslist).
 • Onder bijzondere omstandigheden kan de locatie veranderen. Check altijd op www.tinleyacademieplatdform.nl voor de laatste, actuele informatie over examentijden en locaties

Wat als ik te laat kom op een examen?

 • Als je te laat komt op het examen op locatie mag je tot maximaal 20 minuten na de starttijd het lokaal betreden, maar je moet dan wel binnen de gestelde eindtijd examen doen. Na 20 minuten mag je het lokaal niet meer betreden en dus geen examen doen. 
 • Bij het te laat komen voor het examen via Zoom geldt hetzelfde; ben je later dan 20 minuten, dan mag je niet meer deelnemen. Ben je te laat in Zoom? dan heb je de uitleg van de examinator gemist. Wanneer er technische problemen zijn kunnen we je niet meer helpen. 
 • Bij technische problemen met inloggen kun het studentenloket bellen. Bereid je wel voor!
 • Bij situaties van overmacht (ongeluk etc.) is het mogelijk het examen (zonder extra kosten) op een andere dag te doen, mits dat binnen 2 dagen- met opgaaf van reden - per email gemeld wordt aan student@tinleyacademie.nl . Vertraging onderweg hoef je niet telefonisch te melden.​

Wanneer krijg ik de uitslag van mijn examen?

 • Direct na het voltooien van het digitale examen staat er vermeld of je hebt voldaan of niet. Op je scherm staat het aantal behaalde vragen, uitgedrukt in een percentage. ​De uitslag ontvang je direct per e-mail.
 • Uitslag van examens zullen alleen bij eindexamens uiterlijk 6 weken na het examen per post worden verzonden, al dan niet vergezeld van een certificaat.

Wanneer mag ik mijn examen inzien?

 • Alleen als je gezakt bent voor een examen is er éénmaal de mogelijkheid om de foute antwoorden telefonisch inhoudelijk te bespreken ter lering.
 • Voor cursisten die wel geslaagd zijn, is er geen mogelijkheid om te overleggen over eventuele antwoorden, die met een onvoldoende zijn beoordeeld.
 • Inzage in het examen kan wel aangevraagd worden binnen 3 weken na de examendatum. Als je dat wilt kun je, op een nader te bepalen locatie (meestal het hoofdkantoor in Ter Apelkanaal), het examen inkijken waarbij altijd iemand van de opleiding aanwezig is. Neem hiervoor binnen 3 weken na je examen contact op met het studentenloket. Bij inzage in het gemaakte examen is geen inhoudelijke bespreking, je hebt inzage in de vraag en het door jou gegeven antwoord. 

Cijferberekening, slagen en zakken

 • Berekening van cijfers kan verschillen per module. Je kunt dit voor aanvang van het examen nalezen in de lesmap.
 • Je bent geslaagd voor het examen als je minimaal een eindcijfer van 5,5 of een 6,0 behaald. Dit staat gelijk aan een percentage van 70% juist beantwoorde vragen.
 • Een examen mag in totaal tweemaal gedaan worden, een examen en een herkansing.
 • Een derde mogelijkheid tot examen kan als uitzondering aangevraagd worden indien hiervoor goede redenen bestaan. Tinley Academie bepaalt of deze derde mogelijkheid benut mag worden.
 • Indien je na de herkansing weer een onvoldoende behaald (d.w.z. een cijfer onder de 5,5), zijn er geen mogelijkheden meer voor herkansing. Je moet dan opnieuw de gehele module volgen en examen doen. Voor de afstudeermodule wordt een aangepast traject gegeven.

Deelnamebewijs, certificaat en/of diploma

 • Je krijgt van elke module of meerdaagse cursus een deelnamebewijs gemaild of cijferbrief gemaild.
 • Je krijgt een diploma uitgereikt (of per post thuisgestuurd) als je een volledige opleiding hebt afgerond en als je aan de voorwaarden voldoet. Per opleiding kun je op de website nalezen wat van toepassing is. 

Hoe lang bewaart Tinley uitslagen examens, opdrachten enz

 • Tinley Academie legt de cijfers van de examens, opdrachten en onderzoeken vast in een database.
 • Examens worden automatisch eigendom van Tinley Academie en zullen minimaal de wettelijke termijn van 6 maanden en maximaal de duur van de studietijd van de student in het archief bewaard blijven.
 • De gegevens uit de database blijven voor onbepaalde tijd bewaard.

Hoe lang is de termijn waarbinnen ik examen kan doen?

 • ​Een niet benutte examenmogelijkheid blijft 2 jaar, na de oorspronkelijke examendatum, geldig.
 • Na het verstrijken van deze termijn moet de cursus/module opnieuw gevolgd worden om deel te kunnen nemen aan het examen. 
 • Als je je hebt opgegeven voor het examen, kun je alleen bij zeer dringende redenen afwijken van de reguliere examendatum.

Wat als ik een aangevraagd examen wil annuleren?

 • Bij annulering van een aangevraagd examen is geen restitutie mogelijk. Uitzondering betreft het niet voortzetten van de opleiding door ernstige ziekte, enz. 

Wie maken de examenvragen?

 • Examens worden gemaakt door de docenten die lesgeven bij Tinley Academie in samenspraak met de opleiding.  Indien een examen een vraag bevat die incorrect is, zal deze niet meegenomen worden in de eindbeoordeling. 

Over welke lesstof worden er examen vragen gesteld?

 • De informatie in de lesmap is niet de volledige examenstof: tijdens de lessen zullen meer onderwerpen ter sprake komen dan in de map opgenomen zijn. Zo worden er delen van de lesmap verder uitgediept en uitgelegd, maar komen ook niet opgeschreven onderwerpen aan de orde. Ook recente ontwikkelingen worden besproken tijdens de lessen. 
 • De lesmap bevat ook informatie die niet tijdens de lessen door de docenten besproken zal worden/zijn. Dit betekent echter níet dat hierover geen examenvragen gesteld kunnen worden! 

Opmerkingen over een door jou gemaakt examen?

 • Eventuele op - of aanmerkingen aangaande het examen worden alleen behandeld als zij schriftelijk, binnen 2 weken na afloop van het examen, bij Tinley Academie worden ingediend. Je kunt hiervoor mailen naar het studentenloket student@tinleyacademie.nl zodat wij dit zorgvuldig kunnen onderzoeken.

Wat kosten 'losse' examens?

 • Examen 1e keer: € 65,00
 • Herexamen € 65,00
 • Mondeling herexamen € 95,00
 • Herexamen praktijk Kynologisch Instructeur € 95,00
 • Herkansing casus €45,00

​Auteursrecht lesmateriaal

Auteursrecht

 • Het auteursrecht op het lesmateriaal (de inhoud van de lesmap, hand-outs van de presentaties en overig lesmateriaal) berust bij Tinley Academie, tenzij anders vermeld.
 • Het lesmateriaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Tinley Academie.  
 • Onder lesmateriaal valt tevens het verhaal dat de docent tijdens de les heeft verteld of video's die zijn getoond. Ook online lessen vallen onder copyright. Het is dan ook niet toegestaan online lessen op te nemen.
 • Inbreuk op het auteursrecht wordt aangemerkt als een misdrijf. Bij overtreding van het copyright zullen we aangifte doen.

Gedragscode en vertrouwelijkheid

Gedragscode voor studenten en docenten

 • Docenten en studenten gaan op een respectvolle en correcte wijze met elkaar om. Hierdoor wordt een kader geschapen voor een goed, veilig en stimulerend werk- en studieklimaat. Wanneer studenten tijdens de lessen onrust veroorzaken, kan de docent de betrokken student daarop wijzen en bij herhaling de toegang tot de les per direct ontzeggen. Ook door studenten veroorzaakte onrust buiten de lessen om kan negatieve gevolgen hebben voor het werk- en studieklimaat, daarnaast kan er sprake kan zijn van publieke verwarring en/of schade die direct gekoppeld wordt met de bedrijfsnaam Tinley. Tinley behoudt zich het recht voor om studenten verdere toegang tot de lessen te ontzeggen als de student ook na een eerste schriftelijke waarschuwing doorgaat met onrust stoken onder andere studenten, zowel mondeling als schriftelijk via email en sociale media. Ook wanneer studenten Tinley en/of een van haar medewerkers in diskrediet brengt, behoudt Tinley zich het recht voor om de student per direct verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. Inmiddels betaalde lesgelden zullen op een eerder aangegeven rekeningnummer worden teruggestort, evenredig aan het aantal lesdagen dat de student hierdoor niet meer zal volgen

Vertrouwelijkheid

 • Tinley Academie, haar personeel en/of voor haar werkzame personen zullen de door de opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Tinley Academie conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving. ​Zie ook onze AVG Verklaring, in de voetnoot.

Klachtenregeling

Inleiding

Tinley Academie hecht aan tevreden relaties en we werken daarom steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en misverstanden ontstaan. Als je ontevreden bent over één van onze medewerkers, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen we je nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Je opmerkingen nemen wij zeer serieus en we zoeken samen naar een passende oplossing.

Telefonisch oplossen van een klacht

Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of persoonlijk) worden opgelost; wij vragen je daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak. Als de klacht een bepaalde persoon betreft, heeft het de voorkeur dat je eerst probeert om met de betreffende persoon tot een oplossing te komen. Lukt dit niet of zijn er redenen om dit niet te willen, dan kun je ook contact opnemen met de medewerker klachtencommissie.

Formele klachtenprocedure

Is je probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens jou niet voor een gesprek, dan kun je de klacht formeel indienen.

 • Vermeld daarbij nadrukkelijk dat je de klacht wil laten behandelen via de officiële klachtenprocedure.
 • Omschrijf de klacht zo concreet mogelijk (aard en omvang van probleem, wat en/of wie betreft het, hoe lang speelt het, heeft het één of meerdere keren voorgedaan)
 • Heb je al een idee over een mogelijke oplossing of heb je al een idee over de reactie die je van ons verwacht?
 • Heb je al telefonisch contact gehad over de klacht, en zo ja met wie, en wat is daar uit gekomen?

Hoe indienen

 • Je kunt je klacht per mail sturen naar het studentenloket, zij zullen dit doorsturen naar de medewerker klachtencommissie.
 • Je kunt je klacht ook per post sturen naar het postadres van Tinley Academie in Ter Apelkanaal t.a.v. de medewerker klachtencommissie. 
 • Wanneer je zelf geen schriftelijke klacht hebt geformuleerd zal de medewerker klachtencommissie tijdens het telefonische gesprek het klachtenformulier invullen; je ontvangt hiervan twee kopieën. We verzoeken je één exemplaar ondertekend te retourneren.

Verloop procedure

De gang van zaken is daarna als volgt: de medewerker klachtencommissie zal je klacht spoedig behandelen en met jou en de andere betrokkenen overleggen om tot een bevredigende oplossing te komen. Lukt het hem/haar niet om binnen enkele dagen inhoudelijk te reageren, dan zal hij/zij in ieder geval binnen enkele dagen de ontvangst van je klacht bevestigen. In de meeste gevallen zal hij/zij ook contact met je opnemen om te overleggen over de verdere stappen. Ook kun je om een nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd.

Onze doelstelling is om je klacht in ieder geval binnen drie weken af te handelen. Mocht dit uitlopen, dan wordt je over de reden daarvan geïnformeerd en ook verder op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvangt je na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Vertrouwelijkheid informatie

Mede in verband met beroepsreglementering zullen alle aspecten van de afhandeling van je klacht worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan.

In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij professionele onafhankelijke instanties. Met het indienen van je formele klacht word je daarom toestemming gevraagd om (kopieën van) relevante stukken ter beschikking te stellen aan die eventuele deskundigen. Zoals bij ons gebruikelijk vragen wij hen voor geheimhouding te tekenen.

Tot slot

Indien je een klacht hebt en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. Je kunt er zeker van zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van onze organisatie en ons uiterste best doen om maatregelen te nemen om herhaling van het betreffende probleem te minimaliseren.